NHK「電気水道ガス会社の持ってる顧客情報を使わせろ」と要望 総務省有識者会議「却下」 当然 2021.12.25

**********************************************************************************************